Make an announcement or share information about your store

Tietosuojaseloste

Tmi Joonas Harilo:n rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)Tämä on Tmi Joonas Harilo henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.09.2020. Viimeisin muutos 18.09.2020.1. RekisterinpitäjäTmi joonas Harilo PL55, 00251 Helsinki Suomi2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilöJoonas Harilo, joonasompelija(at)gmail.com, +3584036290613. Rekisterin nimiTmi Joonas Harilo:n asiakas- ja laskutusrekisteri.4. OikeusperustejahenkilötietojenkäsittelyntarkoitusEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:- Henkilön suostumus. - Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.Henkilötietojen käsittellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:- Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen asiakkaille. - Asiakassuhteen hoitaminen. - Tuotteiden ja palveluiden markkinointi. - Liiketoiminnan kehittäminen.- Lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 5. Rekisterintietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:- Henkilön nimi ja syntymäaika. - Yritys/organisaatio. - Yhteystiedot (Puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). - Laskutustiedot. - Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa. - Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista.

- Muut asiakkuuksiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.Asiakastietoja säilytetään pääsääntöisesti 5 vuotta ostetun palvelun päättymisestä. Tietoja käytetään tässä selosteessa mainituissa ja lain vaatimusten mukaisissa käyttötarkoituksissa. Huomioitava on myös, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen vaatimus olla poistamatta pyydettyä tietoa, jolloin tietoja säilytetään lain vaatima aika vaikka se olisi pidempi kuin tässä selosteessaon määritelty.6. Säännönmukaiset tietolähteetRekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.Tietoja siirretään ostetun palvelun mukaisesti toisinaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.8. RekisterinsuojauksenperiaatteetRekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.9. TarkastusoikeusjaoikeusvaatiatiedonkorjaamistaJokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudetRekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).11. EvästeetVerkkosivustollamme käytetään evästeitä. Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.